DISCLAIMER


Aan de inhoud van alle webpagina’s van nasrotterdam.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de NAS op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De NAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van nasrotterdam.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de NAS.

Afbeeldingen
De afbeeldingen op nasrotterdam.nl zijn zorgvuldig geselecteerd. Geportretteerden en rechthebbende van de foto’s zijn zo mogelijk benaderd voor toestemming. Iedere geportretteerde of rechthebbende kan bezwaar maken tegen het gebruik van de foto. Neem daarvoor contact op met de NAS.