Verschillende begeleidingsvormen

In het wettelijk kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt de NAS onderdak en ondersteuning voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het doel is om tijdelijk ondersteuning en praktische hulp te bieden.

Vanuit de opvang vindt toeleiding plaats naar een woonvoorziening of men gaat zelfstandig wonen met passende Wmo-ondersteuning. De NAS biedt ambulante woonbegeleiding vanuit een extramuraal arrangement dat door de gemeente is vastgesteld. 

Samen met de cliënt stelt de begeleider een plan op waarbij gebruik gemaakt wordt van de basismethodiek Krachtwerk. De krachten en kwaliteiten van de cliënten worden benut evenals het sociale netwerk en verder uitgebouwd. Uitgangspunt van deze methodiek is dat mensen met tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en zo de draad van hun leven weer oppakken, samen met een positief netwerk.

Krachtgericht werken
In de gehele organisatie zijn medewerkers opgeleid in de basismethodiek Krachtwerk. De begeleiding is hierbij gericht op positieve elementen, krachten, in het leven van de cliënt. Het doel van Krachtwerk is het ondersteunen van het eigen proces van herstel van mensen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven. Zij mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Bij herstel gaat het om een zingevend bestaan met zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid. De NAS sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de cliënt.

Belangrijke tools die binnen Krachtwerk gebruikt worden, zijn: de Krachteninventarisatie, het persoonlijke actieplan en een ecogram of VIP-kaart om het netwerk in kaart te brengen.

Klik hier voor meer informatie over de methodiek Krachtwerk van de Impuls Academie.

Scroll naar boven