Ambulante woonbegeleiding

Verschillende begeleidingsvormen

In het wettelijk kader van de WMO biedt de NAS onderdak en ondersteuning voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het doel is om tijdelijk onder te bieden, ondersteuning en praktische hulp.

Vanuit de opvang vindt toeleiding plaats naar een woonvoorziening of men gaat zelfstandig wonen met passende WMO-ondersteuning. De NAS biedt ambulante woonbegeleiding vanuit een extramuraal arrangement dat door de gemeente is vastgesteld. De maatschappelijk werkers van Toeleiding verzorgen vervolgens de intake. Zij dragen de cliënt over aan de ambulant woonbegeleiders.

Samen met de cliënt stelt de begeleider een plan op waarbij gebruik gemaakt wordt van de basismethodiek Krachtwerk. De krachten en kwaliteiten van de cliënten worden benut evenals het sociale netwerk en verder uitgebouwd. Uitgangspunt van deze methodiek is dat mensen met tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en zo de draad van hun leven weer oppakken, samen met een positief netwerk.

 Outreachend maatschappelijk werk

Een intensieve vorm van ambulante begeleiding is outreachend  maatschappelijk werk, dat op detacheerbasis vanuit de NAS voor verschillende gemeenten wordt aangeboden. Deze maatschappelijk werkenden worden op initiatief van gemeenten ingezet voor een zeer complexe kwetsbare doelgroep. Via signalen van woningcorporaties over verwaarlozing en overlast komt het vaak tot een aanvraag vanuit de gemeente o deze specialistische ondersteuning te bieden. Vaak gaat het om mensen die zorg en aandacht nodig hebben maar zorg mijdend en/of zorgwekkend gedrag vertonen  en de weg naar  adequate ondersteuning niet vanzelf vinden. kunnen vinden. Outreachend maatschappelijk werkers  werkten nauw samen binnen de gemeentelijke teams bemoeizorg.

Housing first

Binnen de groep kwetsbare burgers van Rotterdam zijn er mensen  met  ernstige psychische problemen in combinatie
met verslavingsproblematiek. In hun lange weg binnen de zorg is al veel soorten ondersteuning en hulp geboden  en zijn diverse hulptrajecten gestart echter zonder goed resultaat.

Housing First kan dan een uitkomst bieden. Housing First richt zich op het direct huisvesten en biedt intensieve, integrale ondersteuning van het verdere herstel van deze mensen. Er is sprake van een intensief WMO arrangement van 24 maanden. De NAS levert deze vorm van ambulante woonbegeleiding.

De regels die hier van toepassing zijn is het betalen van de huur, je
begeleidbaar opstellen en een goede buur zijn. Dus geen overlast veroorzaken.

Scroll naar boven