Ambulante woonbegeleiding

Verschillende begeleidingsvormen

In het wettelijk kader van de Wmo biedt de NAS onderdak en ondersteuning voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het doel is om tijdelijk onderdak te bieden, ondersteuning en praktische hulp. Vanuit de opvang vindt toeleiding plaats naar een woonvoorziening of men gaat zelfstandig wonen met passende Wmo-ondersteuning. De NAS biedt ambulante woonbegeleiding vanuit een extramuraal arrangement dat door de gemeente is vastgesteld. De maatschappelijk werkers van Toeleiding verzorgen vervolgens de intake. Zij dragen de cliënt over aan de ambulant woonbegeleiders. Samen met de cliënt stelt de begeleider een plan op waarbij gebruik gemaakt wordt van de basismethodiek Krachtwerk. De krachten en kwaliteiten van de cliënten worden benut en verder uitgebouwd. Uitgangspunt van deze methodiek is dat mensen bij narigheden en tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en de draad van hun leven weer op te pakken, samen met een positief netwerk.

Bemoeizorg

Een intensieve vorm van ambulante begeleiding is Bemoeizorg waarbij maatschappelijk werkers outreachend werken. Dat wil zeggen dat zij kwetsbare mensen opzoeken in de stad. Ook kunnen zij signalen krijgen van woningcorporaties over verwaarlozing en overlast. Vaak gaat het om mensen die zorg en aandacht nodig hebben maar zorg mijden of de weg niet kunnen vinden in het zorgaanbod. Het bemoeizorgteam werkt nauw samen met de gemeente Rotterdam in het Stedelijk Bemoeizorgteam. (GGD).

Housing first

Een deel van dakloze mensen ervaren langdurige problematiek. Het gaat om ernstige psychische problemen in combinatie met verslavingsproblemen. Er is al veel geprobeerd, hulptrajecten zijn gestart maar het werkt niet. Housing First kan dan een uitkomst bieden. Housing First richt zich op het direct huisvesten en biedt intensieve, integrale ondersteuning bij het verdere herstel van deze mensen. Er is sprake van een intensief Wmoarrangement van 24 maanden. De NAS levert deze vorm van ambulante woonbegeleiding.