De Nico Adriaans Stichting (NAS), gevestigd te Rotterdam aan de Vijverhofstraat 35-37, 3032 SB (hoofdkantoor), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

T 010 4133 929

E privacy@nasrotterdam.nl

Persoonsgegevens
De NAS verwerkt persoonsgegevens wanneer u cliënt bij ons bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld contact, algemene informatieverstrekking en hulp- en dienstverlening in het kader van de WMO.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • naam
  • adres
  • contactgegevens
  • geboortedatum
  • BSN
  • dossiergegevens en formulieren die nodig zijn voor de uitvoering van de WMO.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nasrotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag
De Nico Adriaans Stichting (NAS) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – hulp- en dienstverlening in het kader van de WMO – het voeren van onze bedrijfsadministratie – of voor het aangaan van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of media uitingen. Dit gebeurt altijd met toestemming van de betrokkenen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Nico Adriaans Stichting (NAS) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
De Nico Adriaans Stichting (NAS) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt daarbij de wettelijk gestelde bewaartermijnen aan.

Persoonsgegeven en derden
De Nico Adriaans Stichting (NAS) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht dit het geval zijn, dan zal altijd toestemming voor dossierinzage gevraagd worden.

Cookies
De Nico Adriaans Stichting (NAS) gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de (NAS) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nasrotterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. De Nico Adriaans Stichting (NAS) wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging
De Nico Adriaans Stichting (NAS) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Scroll naar boven