LVV

Voor mensen zonder documenten

In 2018 sloten het Rijk en gemeenten een bestuursakkoord over de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden. Het resultaat was de ontwikkeling van de landelijke vreemdelingsvoorzieningen (LVV) in samenwerking met het ministerie van justitie en veiligheid, VNG, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen en drie ketenpartners in de migratieketen te weten de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Dienst terugkeer en vertrek (DT&V) en de afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel van de nationale politie (AVIM). Het convenant Pilot-LVV in gemeente Rotterdam eindigt op 10 april 2022.
Het doel van de LVV is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van LVV’s. Hierin werken lokale maatschappelijke organisaties en landelijke ketenpartners onder regie van gemeentes samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. Bestendige oplossingen betekenen terugkeer naar land van herkomst, doormigratie naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd en als dit tot de mogelijkheid behoort legalisering van verblijf in Nederland.
De NAS bood opvang van deze mensen aan de Heer Vrankestraat. De instroom van nieuwe cliënten bleef echter sterk achter. Hierdoor is deze opvang afgebouwd. In de Pauluskerk vindt nog opvang van ongedocumenteerden plaats binnen de pilot LVV.
Scroll naar boven