Beleidsplan Steunstichting Nico Adriaans 2019-2022

1. Statutaire doelstelling
2. Fondsenwerving
3. Besteding middelen
4. Activiteitenkalender 2019-2022
5. Beloningsbeleid bestuurders
6. Verslag financieel en inhoudelijk

1 Doelstelling
a. activiteiten van de stichting : Nico Adriaans Stichting , statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24312345.
b. Deze activiteiten hebben als doel het onder de aandacht brengen van de positie van de Rotterdamse dak- en thuislozen:
c. aldus het bevorderen van de totstandkoming van onderzoek naar een effectieve aanpak van een verouderende populatie chronisch verslaafden;
d. ondersteunen van activiteiten die negatieve beeldvorming omtrent dak- en thuislozen kunnen verminderen;
e. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

2 Fondsenwerving
De Steunstichting wil zich actief inzetten om fondsen te werven voor bovenstaande doelstellingen, in de activiteitenkalender 2019/2022 zullen specifieke doelen worden benoemd. De werving vindt plaats door middel van gerichte aanvragen bij fondsen en particulieren met gelijke doelstelling.

3 Besteding middelen
De verkregen financiële middelen zullen zo breed mogelijk worden ingezet ten behoeve van de doelgroep van de Nico Adriaans Stichting, dit alles in de ruimste zin van het woord.

4 Activiteitenkalender 2019-2022
a. Werving van gelden voor de activiteiten van het ErNASmusproject, dit project stelt zich ten doel om bewoners en bezoekers van onze projecten en woonvoorzieningen bij acute nood met een bescheiden bijdrage financieel te ondersteunen.
b. Werven van gelden en vrijwilligers die activiteiten kunnen ondersteunen die negatieve beeldvorming rondom onze bewoners en bezoekers positief kunnen gaan beïnvloeden.
c. Het houden van voordrachten bij vriendenclubs om onze missie, het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van genoemde doelgroep financieel te gaan ondersteunen

5. Beloning bestuurders
In de statuten van de Steunstichting Nico Adriaans is dit als volgt omschreven; Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid.

6. Verslag financieel en inhoudelijk
De financiële administratie wordt uitgevoerd door een medewerker van de financiële administratie van de Nico Adriaans Stichting. Jaarlijks voor 1 april van het opvolgende kalenderjaar wordt de Jaarrekening met goedkeuring gepresenteerd vergezelt van het inhoudelijk verslag van de activiteiten van de Steunstichting.

Steunstichting Nico Adriaans
Postadres: Vijverhofstraat 35-37, 302SB Rotterdam
Mailadres: p.franken@nasrotterdam.nl

RSIN nummer: 852257259
Inschrijfnummer KvK: 56680805

IBAN: NL76RABO0328903086

Bestuurders
René Paul Binnendijk, secretaris/penningmeester

Scroll naar boven